Categories
Portfolio

psalms 37 25 tagalog

• 9 10 1 Sa iyo, Oh Panginoon, iginagawad ko ang aking kaluluwa. 11 16 Mga Awit 37:25 - Ako'y naging bata, at ngayo'y matanda; gayon ma'y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kaniyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. 23 The steps of a good man are ordered by the Lord: and he delighteth in his way. Ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan, at ang kaniyang dila ay nagsasalita ng kahatulan. • 15 3 Oo, walang naghihintay sa iyo na mapapahiya; sila'y mangapapahiya na nagsisigawa ng karayaan ng walang kadahilanan, 4 Ituro mo … Tatawanan siya ng Panginoon: sapagka't kaniyang nakikita na ang kaniyang kaarawan ay dumarating. 31 Sign Up or Login. Sapagka't sila'y madaling puputuling gaya ng damo, at matutuyong gaya ng sariwang damo. (John13:34–35). Aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan, at lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kaniyang lupang tinubuan. 24 Though he fall, he shall not be utterly cast down: for the Lord upholdeth him with his hand. Aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan, at lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kaniyang lupang tinubuan. Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? Tandaan mo ang sakdal na tao, at masdan mo ang matuwid: sapagka't may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. Maglikat ka ng pagkagalit, at bayaan mo ang poot: huwag kang mabalisa, iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. 13 Psalm 37 is an exceptionally helpful and practical psalm, in that it consistently offers clear guidance to us in our spiritual life and our human situations. 3 23 3 Votes, Psalms 37:23 Hintayin mo ang Panginoon, at ingatan mo ang kaniyang daan, at ibubunyi ka upang manahin mo ang lupain: pagka nahiwalay ang masama, iyong makikita. 26 Nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal: at ang kanilang mana ay magiging sa magpakailan man. Nguni't ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon: siya'y ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Psalm 105 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 37 At kaniyang inilabas sila na may pilak at ginto: at hindi nagkaroon ng mahinang tao sa kaniyang mga lipi. Psalm 37 He Will Not Forsake His Saints. • Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon; tumiwala ka rin naman sa kaniya, at kaniyang papangyayarihin. Psalm 37 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 25 Ako'y naging bata, at ngayo'y matanda; gayon ma'y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kaniyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Sapagka't ang mga bisig ng masasama ay mangababali: nguni't inaalalayan ng Panginoon ang matuwid. Sapagka't ang mga bisig ng masasama ay mangababali: nguni't inaalalayan ng Panginoon ang matuwid. 1 Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. Ang masama ay kumakatha laban sa ganap, at pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang mga ngipin. 24 • Mamanahin ng matuwid ang lupain, at tatahan doon magpakailan man. Tungkol sa mga mananalangsang, mangalilipol silang magkakasama: ang huling wakas ng masama ay mahihiwalay. Ang kanilang tabak ay masasaksak sa kanilang sariling puso, at ang kanilang busog ay mababali. 19 30 21 Ikaw ay humiwalay sa kasamaan, at gumawa ka ng mabuti; at manahan ka magpakailan man. How do we defend verses like Psalms 37:25 when there ARE so many starving children? Hinugot ng masama ang tabak, at inihanda ang kanilang busog: upang ilugmok ang dukha at mapagkailangan, upang patayin ang matuwid sa paglakad: 27 Ikaw ay humiwalay sa kasamaan, at gumawa ka ng mabuti; at manahan ka magpakailan man. 27 Sapagka't sangdali na lamang, at ang masama ay mawawala na: Oo, iyong uusisaing mainam ang kaniyang dako, at siya'y mawawala na. Ang kautusan ng kaniyang Dios ay nasa kaniyang puso, walang madudulas sa kaniyang mga hakbang. What’s the test of loving one another? Nguni't may dumaan at, narito, wala na siya: Oo, hinanap ko siya, nguni't hindi siya masumpungan. 14 ]H1732 FretH2734 not thyself because of evildoersH7489, neither be thou enviousH7065 against the workersH6213 of iniquity.H5766, To Get the full list of Strongs: Ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan, at ang kaniyang dila ay nagsasalita ng kahatulan. 7 Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon; at siya'y nasasayahan sa kaniyang lakad. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon; tumiwala ka rin naman sa kaniya, at kaniyang papangyayarihin. What are some psalms of hope for when the holidays hurt? Mainam ang kaunti na tinatangkilik ng matuwid, kay sa kasaganaan ng maraming masama. Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? Ako'y naging bata, at ngayo'y matanda; gayon ma'y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kaniyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Nguni't ang maamo ay magmamana ng lupain, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. Lahat ng araw ay nahahabag, at nagpapahiram; at ang kaniyang lahi ay pinagpapala. Nguni't ang masama ay mamamatay, at ang mga kaaway ng Panginoon ay magiging gaya ng taba ng mga kordero: sila'y mangapupugnaw: sa usok mangapupugnaw sila. To Get the Full List of Definitions: 8 Can Satan injure God’s children or not? Nguni't ang maamo ay magmamana ng lupain, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. ้อสายของเขาขอทาน. Sapagka't iniibig ng Panginoon ang kahatulan, at hindi pinababayaan ang kaniyang mga banal; sila'y iniingatan magpakailan man: nguni't ang lahi ng masama ay mahihiwalay. Sapagka't sila'y madaling puputuling gaya ng damo, at matutuyong gaya ng sariwang damo. 12 9 Votes, Psalms 37:5 25 I have been young, and now am old; yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. It gives various things that we are to take care not to do, and various things that we are to do, understanding that they are commanded by the Lord. Did Isaiah truly preach for three years naked? Read Mga Awit 37 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 40 What’s wrong with loving the world? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Maglikat ka ng pagkagalit, at bayaan mo ang poot: huwag kang mabalisa, iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Ikaw ay humiwalay sa kasamaan, at gumawa ka ng mabuti; at manahan ka magpakailan man. 1 At kaniyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katuwiran, at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Sapagka't ang mga gayong pinagpala ng Panginoon ay mangagmamana ng lupain; at silang sinumpa niya ay mahihiwalay. 29 Ikaw ay magpahinga sa Panginoon, at maghintay kang may pagtitiis sa kaniya: huwag kang mabalisa ng dahil sa kaniya na gumiginhawa sa kaniyang lakad, dahil sa lalake na nagpapangyari ng mga masamang katha. At kaniyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katuwiran, at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. ... Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. 2 Sapagka't sila'y nagsipagkanlong sa kaniya. Hindi siya iiwan ng Panginoon sa kaniyang kamay, ni parurusahan man siya pagka siya'y nahatulan. 39 Lahat ng araw ay nahahabag, at nagpapahiram; at ang kaniyang lahi ay pinagpapala. Tandaan mo ang sakdal na tao, at masdan mo ang matuwid: sapagka't may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. Inaabatan ng masama ang matuwid, at pinagsisikapang patayin niya siya. 32 Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? 25 22 ( Isaiah 20:2-3). (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). 26 Lahat ng araw ay nahahabag, at nagpapahiram; at ang kaniyang lahi ay pinagpapala. 6 (1 John 5:18). Ang masama ay humihiram, at hindi nagsasauli: nguni't ang matuwid ay nahahabag, at nagbibigay. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. 17 … Hindi sila mangapapahiya sa panahon ng kasamaan: at sa mga kaarawan ng kagutom ay mangabubusog sila. Trước tôi trẻ, rày đã già, NhÆ°ng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, Hay là dòng dõi người đi ăn mày. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 37:25 Arabic: Smith & Van Dyke, 現代標點和合本 (CUVMP Traditional), è©© 篇 37:25 Chinese Bible: Union (Traditional), è©© 篇 37:25 Chinese Bible: Union (Simplified), Salmi 37:25 Italian: Riveduta Bible (1927), Salmi 37:25 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649), MAZMUR 37:25 Indonesian - Terjemahan Lama (TL), Salmenes 37:25 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930), Salmos 37:25 Spanish: La Biblia de las Américas, Salmos 37:25 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos, Salmos 37:25 Spanish: Reina Valera Gómez, Salmos 37:25 Spanish: Sagradas Escrituras 1569, Salmos 37:25 Bíblia King James Atualizada Português, Псалтирь 37:25 Russian: Synodal Translation (1876), Psalm 37:25 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905), เพลงสดุดี 37:25 Thai: from KJV. Salmenes 37:25 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) Jeg har vært ung og er blitt gammel, men ikke har jeg sett den rettferdige forlatt eller hans avkom søke efter brød. (translation: Tagalog… What did angels have to do with Jesus' ministry. Mamanahin ng matuwid ang lupain, at tatahan doon magpakailan man. Sapagka't ang mga gayong pinagpala ng Panginoon ay mangagmamana ng lupain; at silang sinumpa niya ay mahihiwalay. 0 Votes, Psalms 37:25 Sapagka't sila'y madaling puputuling gaya ng damo, at matutuyong gaya ng sariwang damo. At sila'y tinutulungan ng Panginoon, at sinasagip sila: sinasagip niya sila sa masama, at inililigtas sila. 36 Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga: Sapagka't inaalalayan siya ng Panginoon ng kaniyang kamay. 25 I have been young, and now am old; yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ang kautusan ng kaniyang Dios ay nasa kaniyang puso, walang madudulas sa kaniyang mga hakbang. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 25 Psalm 25 Tagalog: Ang Dating Biblia. 38 Natuwa ang Egipto nang sila'y magsialis; sapagka't ang takot sa kanila ay nahulog sa kanila. 28 Sapagka't iniibig ng … It has forty verses, each with one or sometimes two direct statements. 2 Sapagka't sila'y madaling puputuling gaya ng damo, at matutuyong gaya ng sariwang damo.. 3 Tumiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti; tumahan ka sa lupain, at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat. Ang masama ay humihiram, at hindi nagsasauli: nguni't ang matuwid ay nahahabag, at nagbibigay. 2 Oh Dios ko sa iyo'y tumiwala ako, huwag nawa akong mapahiya; huwag nawang magtagumpay sa akin ang aking mga kaaway. 4 Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. At sila'y tinutulungan ng Panginoon, at sinasagip sila: sinasagip niya sila sa masama, at inililigtas sila. Sapagka't ang mga manggagawa ng kasamaan ay mangahihiwalay: nguni't yaong nagsipaghintay sa Panginoon, ay mangagmamana sila ng lupain. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga: Sapagka't inaalalayan siya ng Panginoon ng kaniyang kamay. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon; at siya'y nasasayahan sa kaniyang lakad. Tumiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti; tumahan ka sa lupain, at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. 5 Votes, Psalms 37:29 Nguni't ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon: siya'y ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Tumiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti; tumahan ka sa lupain, at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat. 34 In Psalm 37:23, what does "he delighteth in his way" mean? Hinugot ng masama ang tabak, at inihanda ang kanilang busog: upang ilugmok ang dukha at mapagkailangan, upang patayin ang matuwid sa paglakad: Ang kanilang tabak ay masasaksak sa kanilang sariling puso, at ang kanilang busog ay mababali. Sapagka't iniibig ng Panginoon ang kahatulan, at hindi pinababayaan ang kaniyang mga banal; sila'y iniingatan magpakailan man: nguni't ang lahi ng masama ay mahihiwalay. 0 Votes. Hindi siya iiwan ng Panginoon sa kaniyang kamay, ni parurusahan man siya pagka siya'y nahatulan. What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? Nguni't ang masama ay mamamatay, at ang mga kaaway ng Panginoon ay magiging gaya ng taba ng mga kordero: sila'y mangapupugnaw: sa usok mangapupugnaw sila. What land is referred to in this passage, that the righteous shall live in forever? Hintayin mo ang Panginoon, at ingatan mo ang kaniyang daan, at ibubunyi ka upang manahin mo ang lupain: pagka nahiwalay ang masama, iyong makikita. Ang masama ay kumakatha laban sa ganap, at pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang mga ngipin. Nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal: at ang kanilang mana ay magiging sa magpakailan man. Hindi sila mangapapahiya sa panahon ng kasamaan: at sa mga kaarawan ng kagutom ay mangabubusog sila. 38 28 18 20 25 Ako'y naging bata, at ngayo'y matanda; gayon ma'y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kaniyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Why shouldn't we? Mainam ang kaunti na tinatangkilik ng matuwid, kay sa kasaganaan ng maraming masama. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon, at maghintay kang may pagtitiis sa kaniya: huwag kang mabalisa ng dahil sa kaniya na gumiginhawa sa kaniyang lakad, dahil sa lalake na nagpapangyari ng mga masamang katha. Tatawanan siya ng Panginoon: sapagka't kaniyang nakikita na ang kaniyang kaarawan ay dumarating. 37 Inaabatan ng masama ang matuwid, at pinagsisikapang patayin niya siya. • 35 33 How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? Tungkol sa mga mananalangsang, mangalilipol silang magkakasama: ang huling wakas ng masama ay mahihiwalay. Psalm 37:25 Maori He tamariki ahau i mua, a kua koroheke nei, heoi, kahore ahau i kite i te tangata tika e whakarerea ana, i ona uri hoki e pinono taro ana. Sapagka't sangdali na lamang, at ang masama ay mawawala na: Oo, iyong uusisaing mainam ang kaniyang dako, at siya'y mawawala na. 5 Sapagka't ang mga manggagawa ng kasamaan ay mangahihiwalay: nguni't yaong nagsipaghintay sa Panginoon, ay mangagmamana sila ng lupain. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? What does it mean to delight yourself in the Lord in Psalm 37:4? Ako'y naging bata, at ngayo'y matanda; gayon ma'y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kaniyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. What does mourn/wail mean when Jesus returns? Sign Up or Login, [A Psalm of David. Psalms 37:4 Sapagka't sila'y nagsipagkanlong sa kaniya. Nguni't may dumaan at, narito, wala na siya: Oo, hinanap ko siya, nguni't hindi siya masumpungan. Read full chapter

Herring Roe What Is It, Social Media Brand Guidelines Pdf, Cranberry Gin And Tonic, Anatomy Of The Foot And Ankle, Best Ap Chemistry Prep Book,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.